Losonczi András könyörgései

Losonczi András a 17. századi református kegyesség képviselője. Imádságait különböző kegyességi munkák alapján szerkesztette.

A szövegközlést Dienes Dénes egy és Fekete Csaba két tanulmánya követi.
 

Oratio Pia.

Oh nagy hatalmú, mindenekkel egyedül bíró, igaz ítéletű, végére mehetetlen nagy tanácsú, irgalmas, kegyelmes, könyörülő szent Úristen, mennynek, földnek, tengereknek és minden benne való állatoknak1 teremtője, megtartója, igazgatója, a mi Urunk Jézus Krisztusnak dicsőséges szent Atyja, és őbenne, őáltala minekünk is megengeszteltetett, velünk megbékélt kegyelmes, könyörülő Istenünk, édes Atyánk! Hálaadásnak áldozatával tisztelünk tégedet és dicsérjük a te szent Nevedet minden velünk közölt lelki és testi jótéteményeidért, melyekkel minket az üdvözítő Jézus Krisztusban megáldottál, és hogy örök időknek előtte az örök életre elválasztottál, bizonyos időben a te képedre teremtettél, a te anyaszentegyházadnak kebelébe bevettél, a sívó-rívó oroszlánnak kegyetlenségétől megőriztél, és minden veszedelmek között kegyelmesen megoltalmaztál, és e mai napnak (estének) világosságára jó egészségben, békességben juttattál.