Gyűjtemények - Az Adattár

A Tudományos Gyűjtemények legfiatalabb részlege. Többrétegű munkájának magva a Theológiai Akadémia Faluszemináriumának munkája eredményeként gyűlt össze az 1930-as, 40-es években.

A Református Kollégium erőszakos felszámolása után a Faluszemináriumi gyűjtések egyházi tulajdonban maradtak és (a múzeumba került tárgyi néprajzi anyagokon kívül) Adattár néven ágyazódott a Gyűjteményekbe. Az Adattár kialakulásában két nagy korszakot különböztethetünk meg: az első 1931-től 1951-ig tartott, az ún. faluszeminárium korszak, s másik 1951-től napjainkig az adattári korszak. A Tudományos Gyűjteményeknek önálló egységként betagozódását az tette lehetővé, hogy sajátos céllal és területen, jó koncepcióval gyűjtött és épített állománya, élesen kirajzolódó profillal, mennyiségét tekintve is jelentős törzsanyaggal rendelkezett, erőltetés nélkül nem lett volna sehova sem beosztható. Az azóta eltelt fél évszázad bizonyította, hogy csak így önállóan kezelve volt fejlődésre és fejlesztésre alkalmas és érdemes.
 
Egységei
 
Szakkönyvtár. Magvát azok a könyvek és folyóirat számok teszik, amelyeket még a Faluszeminárium szerzett be, s az összejöveteleken megbeszélésre, tanulmányozásra kerültek. Ez régiónknak egy olyan szakkönyvtára, amelyben a magyarságtudománnyal, a magyar nép problémáival, ezen belül elsődlegesen a parasztsággal, a magyar faluval, a református gyülekezetekkel foglalkozó, a 19. század végétől napjainkig megjelent magyar nyelvű szakirodalmat, de szépirodalmat is tartalmaz. Betűrendes szerzői névkatalógus segít a kutatást, amelyben a személy és földrajzi neves, valamint tárgyszavas cédulák is beosztásra kerültek.
 
Adaléktár.  Kéziratos jelentések, feljegyzések, adatközlések, kisebb kéziratos jelentések vannak itt, elsősorban a faluszemináriumi korszakból a Tiszáninnen településeinek egészségügyi, településrajzi, kulturális helyzetéről. Kb. 29.000 ívoldalnyi anyag található itt, tárolása fiókokban, a helységek és gyülekezetek földrajzi nevének betűrendjében történik. A jelzetelt borítékokról helyrendi cédula-katalógus informál.
 
Az Adattár Kézirattára.  Nagyobb terjedelmű, a tudományos szintet közelítő vagy elérő, általában tájegységünk életével foglalkozó. történetével összefüggő tanulmányok, dolgozatok, monográfiák kerültek ide. Az 50-es években ide kerültek az addig a Theológiai Akadémia egyháztörténeti és gyakorlati szemináriumának könyvtárában őrzött, idevágó tárgykörökben született lelkészképesítő szakdolgozatok is. Helyrendi leltárkatalógus, betűrendes szerzői, földrajzi és tárgyszavas katalógusa van.
 
Aprónyomtatvány-gyűjtemény.  Hirdetmények, meghívók, plakátok, röpcédulák találhatók itt. Sárospatak és környéke kulturális, társadalmi, politikai egyházi eseményeinek és rendezvényeinek aprónyomtatványain kívül gyűjti a Magyarországi Református Egyházra, annak gyülekezeteire, intézményeire és a protestáns egyházak ifjúsági és belmissziós mozgalmaival kapcsolatos anyagokat. Az egyes helységek anyaga időrendben együtt van.
 
Újságkivágat-gyűjtemény. Sárospatak és környéke helységeiről itt-ott, főleg a napi- és hetilapokban megjelent újságcikkek találhatók itt. A helység- és időrendi tárolás segíti a gyors eligazodást.
 
Fényképtár.  Elsősorban a Tiszáninneni Egyházkerület területén lévő valamennyi református gyülekezet épületeinek, temetőjének, használati tárgyainak, a nem egyházi, jelentősebb épületeknek, a népi építészet emlékeinek a fotói találhatók itt. Feltárásukat betűrendes földrajzi és tárgy szerinti betűrendes cédulakatalógus segíti.
 
Filmtár.  Fényképnegatív-gyűjtemény. Feltáró apparátusa megegyezik a fényképgyűjteményével.
 
Tájképes levelezőlap-gyűjtemény. Gyűjtőköre ma az egész történelmi Magyarország területére kiterjed, sőt, külföldi képeslapok is találhatók az állományban. Az ország helységeinek betűrendjében, fiókokban, cédulakatalógus-szerűen vannak elhelyezve a lapok. Egyes levelezőlapokban gazdagabb helységek anyaga még tárgyak szerint tagolódik.
 
Népköltési gyűjtemény.  Valamivel több mint 6000, kartonra legépelt népdalszöveg található ebben az állományrészben, a Faluszemináriumi gyűjtőmunka eredményei, tehát 1951 előtti anyagok.
 
Amerikai Református Gyűjtemény.  A 19. század végi és 20. század eleji kivándorlási hullám a Faluszeminárium és Adattár gyűjtőterületéről is sok református embert sodort Amerikába. Ennek nyomaival a szeminaristák még találkoztak. A kivándorolt és gyülekezetekbe tömörült reformátusok Magyarországtól kértek és kaptak lelkészeket. Közöttük sokat Patakon végeztek, nem egy a Faluszeminárum tagja volt. Hozzájuk látogatott ki több ízben Újszászy Kálmán, útjainak egyik eredménye volt egy olyan dokumentumanyag összegyűjtése, amely már az emigrációban megjelent könyvek, folyóiratok, újságok, naptárak, a gyülekezetek életét dokumentáló kiadványok, évkönyvek, emlékkönyvek, aprónyomtatványok tárát alkotja. A könyvanyag könyvtári módszerekkel, a periodikák folyóirattári rendszerrel van feltárva.
 
Népfőiskolai Gyűjtemény.  A Sárospataki Népfőiskola létrejöttét, életét és működését dokumentáló iratanyagból, feljegyzésekből, a népfőiskolások leveleiből, dolgozataiból, a népfőiskola újságjának a számaiból, a későbbi találkozók emlékeiből tevődik össze.