A Nagykönyvtár - Ajánló bibliográfia a Gyűjtemények történetéhez

Ajánló bibliográfia a Gyűjtemények történetéhez

BALÁZSI Zoltánné
 
Erdélyi János könyvtári hagyatéka főiskolánkon / Balázsi Zoltánné. - Sárospataki Padagógiai Füzetek. 7. 33-46. p.
 
BARCZA JÓZSEF
 
Kazinczy első könyvtára Sárospatakon / Barcza József. - In: Magyar Könyvszemle. 78. évf. 1962. 2-3. 203-206. p.
 
BÓDI Gézáné
 
A Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárának története: Különös tekintettel a 16-18. századra / Bódi Gézáné. - Szakdolgozat.
 
CZEGLE Imre
 
A sárospataki nagykönyvtár múltja, jelene és problémái / Czegle Imre. - In: Confessio, 1980. - 52-59. p.
 
CZEGLE Imre
 
A sárospataki nagykönyvtár történeti áttekintése / Czegle Imre. - In: Borsodi Könyvtári Krónika, 1981. III. 5-53. p.
 
 
 
Czeglédi István kassai pap levele Apafi Mihály fejedelemhez, 1665. jún. 2. - In: Erdélyi Protestáns Közlöny: Egyházi és Iskolai Hetilap 1871. Kolozsvárott. (Eredetije az Erdélyi Múzeumban - Gr. Kemény József: Erdély történetei)
 
CSONTOSI JÁNOS
 
A sárospataki ref. kollégium könyvtárának kéziratai / Csontos János. - In: Magyar Könyvszemle. 1881.
 
Dán Róbert
 
Újabb adatok a sárospataki nyomda történetéhez/ Dán Róbert. - In:  Magyar Könyvszemle. 1966.
 
ELLEND József
 
A sárospataki főiskola kétszázados phisikai múzeuma / Ellend József. -In:  Magyar Paedagógia. 1899.
 
FEHÉR Erzsébet
 
Sárospataki tanárok magyar nyelvű tankönyvei a kollégium alsó és középső szintje számára: 1793-1848. / Fehér Erzsébet. - Miskolc: Comenius Tanítóképző Főiskola és a BAZ megyei Lavéltár, 1989.
 
FERENCZI ZOLTÁN
 
A sárospataki ref. főiskola Könyvtára kézirattárának rendezéséről...jelentése, rövid ismertetése. - In: Múzeumi és Könyvtári Értesítő. 1913. 273-274. p.
 
FRAKNÓI Vilmos
 
Adalékok a XV. és XVI. századi iskolázáshoz / Fraknói Vilmos. - In: Századok. 1875.
 
GULYÁS József
 
A sárospataki ref. főiskola rövid története/ Gulyás József. - Sárospatak, 1931. - 227 p.
 
GULYÁS JÓZSEF
 
A sárospataki főiskolai nagykönyvtár utóbbi félévszázadának története / Gulyás József. -
 
            I. Könyvtári Szemle 1935. okt. 25.  19.p.
 
            II. Könyvtári Szemle 1935. nov. 10. 28-29.p.
 
 
Gulyás Pál
 
A könyvkiadás Magyarországon a XVI-XVIII. században (1527 - 1773.). - In.: Magyar Könyvszemle. 1944. 101-105.p.
 
HARSÁNYI István
 
A sárospataki református főiskolai könyvtár ősnyomtatványai / Harsányi István. - In: A sárospataki ref. főiskola évkönyve I. 91-111. p.
 
HARSÁNYI István
 
A Rákóczi könyvtár és katalógusa / Harsányi István. - In: Magyar Könyvszemle. 1913., 1914, 1917. évf.
 
 
HARSÁNYI István
 
Sárospataki Kalauz / Harsányi István. - Sárospatak, 1928.
 
 
Harsányi István
 
A sárospataki nyomda leltárai / Harsányi István. - In.: Magyar Könyvszemle. 1926.  - 114.p.
 
 
HARSÁNYI István
 
Szinyei Gerzson élete és munkái / Harsányi István. - In: A Sárospataki Ref. Főisk. Értesítője az 1924/25. iskolai évről . -Sp.: 1925. - 73. p.
 
 
HARSÁNYI ISTVÁN
 
Becses ajándék a sárospataki ref. főiskola könyvtárának / Harsányi István. - In: Múzeumi és Könyvtári Értesítő 1911- 298. p.
 
 
HARSÁNYI ISTVÁN
 
A Rákóczi-könyvtár és katalógusa / Harsányi István. - In: Magyar Könyvszemle 1913-1914.
 
 
HARSÁNYI ISTVÁN
 
A Sárospataki Rákóczi Könyvtár és katalógusa / Harsányi István. - In: Magyar Könyvszemle 1917. 70. p.
 
 
HARSÁNYI ISTVÁN
 
Catalogus incunabulorum ... A sárospataki  ref. Főiskolai könyvtár ősnyomtatványai  1468-1500. Sárospatak 1922. (Klny.: Sárospataki Főiskola Évkönyve I.)
 
 
HEGYI József
 
Ezt látni kell! A Sárospataki Nagykönyvtár. - In: Népszabadság. 1980. 38. 64. 8. p.
 
 
HEGYI József
 
A 450 éves Sárospataki nagykönyvtár / Hegyi József. - In: Olvasó Nép, 1981. február. - 80-86. p.
 
 
HEGYI József
 
A Rákócziak könyvei a pataki tékában / Hegyi József. - In: Észak - Magyarország, 1974. aug. 4. 181. szám, 6.p.
 
 
Hörcsik Richárd
 
Comenius és Sárospatak / Hörcsik Richárd. - In.:Csorba Csaba (szerk.): Comenius és a magyar művelődés.  - Sárospatak, Magyar Comenius Társ., 1994. (Bibliotheca Comeniana V.) 34-40.p.
 
 
ILLÉS György
 
Hites könyvtárak - Sárospatak / Illés György. - In: Magyarország, 1976. 16. 12. 26.
 
 
KATONA JENŐ
 
A sárospataki főiskola könyvtára / Katona Jenő. -In: A könyvtáros 1956. 9. sz. 650-652. p.
 
 
KATONA JENŐ - TÓTH BÉLA
 
Fények és árnyak ... ( Sárospatak könyvtárai) / Katona Jenő. -In: A könyvtáros 1956. 9. sz.
 
 
KAZINCZY Ferenc
 
Sárospataki professor Szombathi János élete/ Kazinczy Ferenc. - In: Tud. Gyűjt. 1824. XI. kötet. 57-59. p.
 
 
KIRÁLY László
 
A sárospataki kollégiumi könyvtár története 1868-ig / Király László. - 1971. - Kézirat. - Sp-i könyvtár kézirattára.
 
 
**KISS Endre József
 
A Tiszáninneni Reformtáus Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek Évkönyve / Szerk.Kiss Endre József. - Sárospatak, 1991. - 229 p.
 
 
** KISS Endre József
 
Pataki téka: Theca Patachiana, civitas bibliothecarum. Sárospatak a könyvtárak városa. A 800 éves város könyvtárai / szerk. Kiss Endre József. Sárospatak: Zrínyi Ilona Városi Könyvtár, 2001. (A sárospataki Zrínyi Ilona Városi Könyvtár kiadványai 2.)
 
 
Ködöböcz József
 
Sárospatak a magyar művelődés történetében / Ködöböcz József. - Sárospatak: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala, Sárospataki Ref. Kollégium, 1991. - 200p.+77 kép: ill;  20 cm. - ISBN 963 03 3334 1 papír: 150, - Ft
 
 
M. ZS.
 
Műemlék könyvtáraink: Sárospatak, a forradalmak oroszlánbarlangja / M. Zs.- In: Észak-Magyarország, 1979. máj. 20. 117. szám. 10. p.
 
 
MARKOVICS Sándor
 
Az első magyar ábéczés-könyv / Markovics Sándor. - In: Magyar Könyvszemle. 1883.
 
 
MARTON János
 
A sárospataki református főiskola története I. / Marton János. - Sárospatak, 1931.- 327 p.
 
 
NÉMETH Géza
 
A sárospataki Nagykönyvtár / Németh Géza. - In: Napjaink, 1976. 11.9.
 
 
ÓDOR László
 
Patak és Vizsoly között / Ódor László. - In: Napjaink. 1972. - 1. sz. 8. p.
 
 
Péter Katalin
 
Comenius és a Rákócziak/ Péter Katalin. - In.:Csorba Csaba (szerk.): Comenius és a magyar művelődés. Sárospatak, Magyar Comenius Társ., 1994. (Bibliotheca Comeniana V.) 26-30.p.
 
 
Rácz Lajos
 
A 300 éves Janua / Rácz Lajos. - In: Protestáns Tanügyi Szemle. 1931.
 
 
Rácz lajos
 
A sárospataki főiskola első nyomdája: 1650 - 1671. / Rácz Lajos. - In.: Sárospataki Református Lapok 1930. 271.p.
 
 
RÁCZ LAJOS
 
Erdélyi János Sárospatakon / Rácz Lajos. - In: Uránia 1913. 4-5. sz. 159-163. p. 196-199. p.
 
 
ROMÁN JÁNOS
 
A sárospataki kollégium / Román János. - Budapest :Képzőművészeti Alap, 1956. -. 20 cm; 46 p.
 
 
 
Sárospataki Könyvtár rendezése. - In: Vasárnapi Újság 1878. 29. sz. 463 p.
 
 
 
Sárospataki Ref. Főiskola könyvtára. Működési iratok 1932-36. OL. VKM. Egyet. o. 691 cs. 1932-36. 35-38. sz.
 
 
SZATHMÁRI K. György
 
Historia Scholae Sárospatakiensis / Szathmári K. György.
 
 
SZENTIMREI Mihály
 
Bethlen Gábor fejedelem könyvtátának egy darabja Sárospatakon / Szentimrei Mihály. - In: Magyar Könyvszemle. 1974. 1-2. sz. 29-39. p.
 
 
Szentimrei Mihály
 
Comenius zsebkönyve a Sárospataki Nagykönyvtárban/ Szentimrei Mihály. - In.: A Sárospataki Református Kollégium Évkönyve 1989 . 115 - 121.p.
 
 
SZENTIMREI Mihály
 
A Sárospataki Ref. Kollégium Tudományos Gyűjteményei / Szentimrei Mihály. - In: Könyvtári alapok a Miskolci Egyetem humán képzéséhez: Az egyetem fennállásának 260. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi tudományos konferencia könyvtári szekciójának előadásai: Miskolc-Egyetemváros 1995. szeptember 8. - Miskolc, 1995. - 79-99. p.
 
 
SZENTIMREI Mihály
 
Sárospatak - Református Tudományos Gyûjtemény / Szentimrei Mihály. - Sárospatak, 1984. -18 p. - (Tájak-Korok Múzeumok )
 
 
Szentimrei Mihály
 
A sárospataki református kollégium 1618-as rendszabályai és 1620-as törvényei / Szerk. Szentimrei Mihály. -  Sp., 1996.  - 131p.
 
 
Szentimrei Mihály
 
A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyûjteményei / Szentimrei Mihály. -  In.:Kardos József (et al.): 1000 éves a magyar iskola. 996 - 1996. Bp. 1996. 168.p.
 
 
** Szentimrei Mihály (szerk.)
 
Újszászy Kálmán Emlékkönyv
 
 
Szikszai Pál
 
Báthori Zsófia és a protestánsok / Szikszai Pál. -  In.: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1881. 1694/1695.p.
 
 
SZILÁGYI Sándor
 
Lorántffy Zsuzsánna / Szilágyi Sándor. - Pest, 1872.
 
 
SZILÁGYI Sándor
 
I. Rákóczi György / Szilágyi Sándor.
 
 
Szilágyi Sándor
 
Az első sárospataki nyomtatvány / Szilágyi Sándor. - Magyar Könyvszemle, 1886. I. sz.14 - 15.p.
 
 
SZINYEI Gerzson
 
A sárospataki főiskolai könyvtár története / Szinyei Gerzson. - Sárospatak, 1884.
 
234 p.
 
 
SZINYEI GERZSON
 
A sárospataki főiskolai könyvtár története / Szinyei Gerzson .- Sárospatak. 1884.
 
 
SZINYEI GERZSON
 
A sárospataki főiskolai könyvtár többszörös példányai / Szinyei Gerzson .- Sárospatak, 1886.  - 2, 112 p.
 
 
Szombathy János
 
A' Sáros Pataki reform. kollégiumnak rövid Históriája / Szombathi János. - Sárospatak, 1809.
 
 
SZOMBATHY János - Gulyás József
 
A sárospataki főoskola története / Szombathy János, Gulyás József. - Sárospatak, 1919.
 
 
** Szücs István (et al.)
 
A sárospataki Református Kollégium. Tanulmányok alapításának 450. évfordulójára. Bp. 1981.
 
 
Takács Béla
 
A második sárospataki nyomda elsõ terméke.  - In: Magyar Könyvszemle, 1957. 2. sz.
 
 
Takács Béla
 
A sárospataki nyomda története/ Takács Béla. -  Magyar Helikon, 1971.
 
 
Takács Béla
 
Comenius sárospataki nyomdája/ Takács Béla. -  Sárospatak, 1958.
 
 
TOLDY FERENC
 
Sárospataki könyvtár. Toldy Ferenc jegyzetei anyagáról. 1956. OSZK Kézirattár. F. HUNG. 1617. ff. 51-62.
 
 
TÓTH  B.
 
Ref. kollégiumaink tankönyvei a 16-17. században / Tóth Barna. - Debrecen, 1982. - Könyv és könyvtár III.
 
 
ÚJSZÁSZY KÁLMÁN
 
Erdélyi János, a könyvtáros/ Újszászy Kálmán. - Könyvtáros 1964.
 
 
ÚJSZÁSZY KÁLMÁN
 
A sárospataki nagykönyvtár / Újszászy Kálmán. - In: Borsodi Szemle. 1959. 3. sz. 60-62. p.
 
 
** ÚJSZÁSZY Kálmán
 
A sárospataki Nagykönyvtár / Újszászy Kálmán. - In: Borsodi Szemle. 1953. III. szám
 
 
 
ZSOLDOS BENŐ
 
Egy erdélyi fejedelem könyvtárának magyar sajtótermékei. Tan. - A sajtó 1932. 11. sz. 328-333. p.
 
 
 
http://www.ifla.org/IV/ifla68/papers/133-089e.pdf
 
 
 
* Rejtett bibliográfia található benne
 
** Több fontos tanulmány van benne, nem részletezem.